THE INFLUENCE OF UNFAVORABLE ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE STATE OF CHILDREN’S DENTAL HEALTH (LITERATURE REVIEW)

  • M.A. Luchynskyi Ternopil Horbachevs`kyi State Medical University
Keywords: аnthropogenic factors, dental diseases, children, environment.

Abstract

In the article the literature on the influence of anthropogenic factors on the development of children’s basic dental diseases has been reviewed. It is shown that unfavorable environmental factors contribute to the development of oral diseases. Also, in children living in unfavorable environmental conditions the diseases occur in more severe forms.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Бабушкіна Н. С. Клініко-експериментальне обґрунтування методу профілактики карієсу зубів у дітей, що мешкають в геохімічній зоні з антропогенним навантаженням: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Бабушкіна Н. С.– Одеса, 2010. – 20 с.

2. Безвушко Е. В. Вплив забруднення довкілля на стоматологічну захворюваність дітей / Е. В. Безвушко, М. А. Климчук // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 1. – C. 65–68.

3. Безвушко Е. В. Комплексна оцінка стоматологічного здоров’я та фізичного розвитку дітей, що проживають у регіоні з комбінованим впливом забруднення довкілля та дефіциту фтору і йоду / Е. В. Безвушко // Довкілля та здоров’я. − 2010. − № 1. − C. 45–47.

4. Бирюк Т. В. Клинико-морфологическая характеристика зубочелюстной системы у детей, проживающих в различных по экологической обстановке районах Алтайского края: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.21 «Стоматология» / Бирюк Т. В. − Новосибирск, 2009. − 23 с.

5. Вербицька А. В. Розробка комплексу профілактичних заходів карієсу зубів у дітей при інтоксикації солями важких металів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Вербицька А. В.– К., 2007. – 17 с.

6. Войтенко В. П. Екологічна криза в Україні / В. П. Войтенко, Н. М. Кошель, А. В. Писарук. – К. : Фенікс, 2010. – 279 c.

7. Годованець О. І. Антиоксидантна терапія у комплексі лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, які проживають на нітратнозабруднених регіонах / О. І. Годованець // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2007. – Вип. 4. – C. 20–23.

8. Гонтарев С. Н. Ситуационный анализ стоматологической заболеваемости детей в неблагополучной территориальной системе / С. Н. Гонтарев // Вестник новых медицинских технологий. – 2006. – № 2. – С. 147–148.

9. Дычко Е. Н. Сравнительная характеристика заболеваемости кариесом зубов у детей в отдельных районах промышленного мегаполиса / Е. Н. Дычко, А. В. Вербицкая, И. В. Ковач // Вісник стоматології. – 2005. – № 2, спец. вип. – С. 146–147.

10. Казакова Р. В. Співвідношення та вплив чинників довкілля на розвиток і перебіг стоматологічних захворювань у дітей / Р. В. Казакова, Н. І. Кольцова, М. В. Білищук // Новини стоматології. – 1998. – № 3. – C. 48–50.

11. Колоскова О. К. Екологічно детермінована патологія дитячого віку (клінічні прояви, методологічні підходи, адаптація) / О. К. Колоскова, Л. О. Безруков. – Чернівці: Медуніверситет, 2008. – 208 c.

12. Комплексное исследование влияния Чернобыльской катастрофы на окружающую среду, научное обоснование реабилитации загрязненных территорий и радиационной защиты населения Украины: (Цикл науч. исслед., удостоен. Гос. премии Украины в обл. науки и техники 2004 г.) / Г. М. Бондаренко, Г. А. Богданов, О. В. Войцехович [и др.] // Довкілля та здоров’я. – 2006. – № 1. – C. 31–37.

13. Крупник Н. М. Обґрунтування профілактики карієсу зубів у дітей, які проживають у регіоні сірчаного виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Крупник Н. М.– Львів, 1999. – 19 с.

14. Матвеева Е. А. Влияние техногенного загрязнения г. Читы на формирование зубочелюстных аномалий / Е. А. Матвеева, О. Б. Казанцева, И. А. Господарева // Забайкальский медицинский вестник. − 2007. − № 1. − С. 19–22.

15. Михайлова Т. В. Влияние факторов окружающей среды на заболеваемость кариесом зубов у детей разных физико-географических районов Крыма / Т. В. Михайлова, Ю. Г. Чумакова // Вісник стоматології. – 2010. – № 2. – C. 25–27.

16. Мониторинг эпидемиологии зубочелюстных аномалий у детей Донецкого промышленного региона / О. И. Губанова, И. В. Чижевский, В. М. Якубенко [и др.] // Вісн. стоматології. − 2010. − № 2. − C. 149–153.

17. Навколишнє середовище і стоматологічне здоров’я дітей України / [Л. О. Хоменко, О. І. Остапко, Н. В. Біденко, О. О. Тімофєєва] // Архів клінічної медицини. – 2004. – № 1. – С. 82–85.

18. Назарук Р. М. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Назарук Р. М. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.

19. Остапко О. І. Наукове обґрунтування шляхів та методів профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей в регіонах з різним рівнем забруднення довкілля: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Остапко О. І.– К., 2011. – 36 с.

20. Панахов Н. А. Розповсюдження і інтенсивність зубощелепних аномалій у підліткового населення Азербайджану / Н. А. Панахов // Вісник стоматології. − 2012. − № 3. – С. 112–113.

21. Положенцева А. И. Влияние эколого-гигиени¬ческих и социально-демографических факторов на стоматологическую заболеваемость населения / А. И. Положенцева, В. А. Ширинский // Экология человека. – 2012. – № 6. – С. 48–53.

22. Попова Л. Ю. Влияние антропогенных факторов на состояние здоровья детей, проживающих в регионе с различной экологической нагрузкой / Л. Ю. Попова // Российский педиатрический журнал. – 2004. – № 1. – C. 39–43.

23. Попович З. Б. Поширеність захворювань пародонта у дітей, які проживають у екологічно забруднених регіонах / З. Б. Попович, Г. В. Кіндрат, Г. О. Трушик // Вісник стоматології. – 2010. – № 2. – C. 32–33.

24. Состояние здоровья детей дошкольного возраста в условиях экологического неблагополучия / М. А. Скачкова, Е. Г. Карпова, Н. Ф. Тарасенко [и др.] // Российский стоматологический журнал. – 2005. – № 3. – C. 11–14.

25. Фесенко М. Є. Характеристика захворюваності, особливостей перебігу хронічної патології та профілактика її виникнення у дітей, які вживають питну воду з підвищеним вмістом фтору / М. Є. Фесенко, В. М. Комар // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. − 2007. − Вып. 3. − C. 134–137.

26. Чухрай Н. Л. Вікові особливості ураження карієсом постійних зубів у дітей шкільного віку / Н. Л. Чухрай // Український стоматологічний альманах. – 2010. – № 6. – C. 58–60.

27. Child dental fear and behavior: the role of environmental factors in a hospital cohort / [B. S. Suprabha, A. Rao, S. Choudhary, R. Shenoy] // J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. – 2011. – Vol. 29, № 2. – P. 95–101.

28. Environmental hazards: evidence for effects on child health / D. T. Wigle, T. E. Arbuckle, M. Walker [et al.] // J. Toxicol. Environ. Health B. Crit. Rev. – 2007. – Vol. 10, № ½. – P. 3–39.

29. Fewtrell L. Drinking-water nitrate, methemoglobinemia, and global burden of disease: a discussion / L. Fewtrell // Environ. Health Perspect. – 2004. – Vol. 112, № 14. – P. 1371–1374.

30. Fluorides / World Health Organization. − Geneva : WHO, 2002. − 268 p.

31. Fluorine content in total diets samples of small children in Poland / [M. Jedra, D. Sawilska-Rautenstrauch, H. Gawarska, A. Starski] // Rocz. Panstw. Zakl. Hig. − 2011. − Vol. 62, № 3. − P. 275−281.

32. Kim Seow W. Environmental, maternal, and child factors which contribute to early childhood caries: a unifying conceptual model / W. Kim Seow // Int. J. Paediatr. Dent. – 2012. – Vol. 22, № 3. – P. 157–168.

33. Large prospective birth cohort studies on environmental contaminants and child health – goals, challenges, limitations and needs / Z. C. Luo, J. M. Liu, W. D. Fraser // Med. Hypotheses. – 2010. – Vol. 74, № 2. – P. 318–324.

34. Olden K. Health-related disparities: influence of environmental factors / K. Olden, S. L. White // Med. Clin. North Am. – 2005. – Vol. 89, № 4. – P. 721–738.

35. Röösli M. Non-cancer effects of chemical agents on children’s health / M. Röösli // Prog. Biophys. Mol. Biol. – 2011. – Vol. 107, № 3. – P. 315–322.

36. Studies of dental anomalies in a large group of school children / E. C. Küchler, P. A. Risso, C. Costa Mde [et al.] // Arch. Oral. Biol. − 2008. − Vol. 53, № 10. − P. 941−946.

37. Walker B. Pediatric environmental health / B. Walker // J. Natl. Med. Assoc. – 2005. – Vol. 97, № 2. – P. 262–269.
Published
2018-03-21
How to Cite
Luchynskyi, M. (2018). THE INFLUENCE OF UNFAVORABLE ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE STATE OF CHILDREN’S DENTAL HEALTH (LITERATURE REVIEW). Ukrainian Dental Almanac, (6), 76-81. Retrieved from https://dental-almanac.org/index.php/journal/article/view/100