THE METHOD OF TREATMENT OF PRIMARY ULCERATIVE GINGIVITIS

  • N.M. Ilenko Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine
  • I.Yu. Popovych Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine
  • A.V. Marchenko Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine
  • I.Yu. Lytovchenko Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine
  • E.V. Nikolishyna Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine
Keywords: ulcerative gingivitis, treatment, Tantum Verde.

Abstract

Despite the relatively low prevalence, necrotizing ulcerative gingivitis is the most severe among gingivitis, associated with microflora of dental biofilm and very rapid tissue destruction. The study involved 12 patients, aged 22-27 years, with acute necrotizing ulcerative gingivitis (ANUG). The new treatment approach, that was developed and tested by the authors, was used in the therapy of all ANUG patients. The treatment was considered effective in achieving positive results in the clinical picture of the disease and laboratory tests. On day 3 of gingivitis treatment, all patients subjectively noted a significant improvement in general condition, alleviation of pain. On day 7 following the treatment, subjectively, all patients had no complaints, and, objectively, the absence of edema and redness in the affected areas of the gums was noted in 9 (75%) patients; in 3 (25%) patients, a slight redness of the gums of the marginal area was detected, as well as the presence of non-mineralized dental plaque. The proposed method of treatment with the use of Tantum Verde spray as part of the complex therapy is effective, easy to use and can be recommended for use in dentistry as the anti-inflammatory therapy of primary ulcerative gingivitis. Perspectives of further research will encompass the follow up search for the effective methods of comprehensive treatment of patients with uncreative gingivitis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Теrаpеvtichnа stоmаtоlоgіya: Pіdruchnik dlya studentiv stomatologichnogo fakultetu vishchikh medichnikh navchalnikh zakladiv ІV rivnya аkreditatsii / Zа red. А.K. Nikolishina. Vid.2, vipravlene і dopovnene. Vinnitsa: Nova Kniga. 2012: 380-421. (Ukrainian).

2. Shinkevich VІ. Virazkovo-nekrotichniy gingivit: klinichniy vipadok і оglyad literaturi. Ukrainskiy stоmаtоlоgіchniy аlmanakh. 2015; 5: 86-8. (Ukrainian).

3. Lytovchenko IYu, Popovych IYu, Petrushanko ТО, Ilenko NM, Nikolishyna EV. Sposib likuvannya virazkovo-nekrotichnogo gingivita. Informatsiiniy list. Кiiv. 2020. (Ukrainian).

4. Popovych IYu, Petrushanko ТО. Mistseviy medikamentozniy suprovid porozhnini rota patsientiv pislya dentalnoi іmplantatsii. Suchasna stоmаtоlоgіya. 2018; 4(93): 46-7. (Ukrainian).

5. Borisenko AV, Batig VМ, Іvanitska ОV, Dimitrova АG. Таntum verde v kompleksniy terapii generalizovanogo parodontita u khvorikh z perevazhannyam parasimpatichnoi nervovoi sistemi. Suchasna stоmаtоlоgіya. 2017; 86(2): 40-3. (Ukrainian).

6. Klitinska ОV. Таntum verde - preparat viboru pri kompleksniy terapii stоmаtоlоgіchnikh zakhvoryuvan. Suchasna stоmаtоlоgіya. 2017; 85(1): 40-1. (Ukrainian).

7. Pechkovskiy КE, Nesin ОF, Pechkovskа ІМ, Тіmokhina ТО, ViderskaGV, Shkred ОG. Vikoristannya Таntum verde v likuvanni virazkovogo gingivita. Suchasna stоmаtоlоgіya. 2020; 2: 20-2. (Ukrainian).
Published
2021-06-29
How to Cite
Ilenko, N., Popovych, I., Marchenko, A., Lytovchenko, I., & Nikolishyna, E. (2021). THE METHOD OF TREATMENT OF PRIMARY ULCERATIVE GINGIVITIS. Ukrainian Dental Almanac, (2), 34-37. https://doi.org/10.31718/2409-0255.2.2021.06
Section
THERAPEUTIC DENTISTRY