[1]
Bazalytska, O., Kostiuk, I., Melnychuk, G., Shovkova, N., Bilyshchuk, M., Cherepiuk, O., Koshkin, O., Oliinyk, R. and Starchenko, V. 2018. MANAGEMENT OF INDIVIDUAL WORK FOR THE SECOND YEAR STUDENTS BY INTRODUCTION THE MULTIMEDIA PRESENTATION IN ā€˛PROPAEDEUTIC OF PEDIATRIC THERAPEUTIC STOMATOLOGYā€¯. Ukrainian Dental Almanac. 1, 1 (Mar. 2018), 100-102.