(1)
Ryabushko, N.; Dvornik, V. MAIN EYEOLOGICAL FACTORS OF KSEROSTOMY. UDA 2018, 78-81.