(1)
Kaskova, L.; Berezhna, O.; Yanko, N.; Lazareva, K. CLINICAL CASE OF DENTINE DYSPLASIA TYPE I. UDA 2021, 107-111.